• קולקציה חדשה עכשיו באתר | משלוח חינם בכל הזמנה •

סל קניות
0
WhatsApp Chat
תקנון

תנאי שימוש 1. תנאי השימוש באתר וקבלתם:הגלישה באתר michalbenami.com (להלן: "האתר") והשימוש בשירותים המוצעים בו על ידי גולשים (להלן: "משתמש הקצה" או "המשתמש") כפופים להסכם שיפורט להלן. פתיחת חשבון באתר ו/או פתיחת חנות באתר ו/או ביצוע קנייה באחת החנויות באתר מהווים את הסכמת משתמש הקצה לתנאי ההסכם שלהלן (להלן: "תנאי השימוש"). תנאים אלה נקבעים על ידי מיכל בן עמי (ע.מ. 036037190; מתל אביב; להלן: "מיכל בן עמי" או "החברה")השימוש באתר מותר רק בכפוף להסכמה לתנאי השימוש שיפורטו להלן. בעצם השימוש באתר מצהיר משתמש הקצה כי קרא את תנאי השימוש, הבין אותם והסכים להם במלואם. משתמש הקצה מצהיר בזה כי לא תהיינה לו טענות או דרישות כלשהן כלפי מפעילי ובעלי האתר, נושאי משרה בחברה (ובכלל זה גם דירקטורים של החברה), שלוחיהם ו/או מי מטעמם, אלא ככל שאלה נוגעות להפרת התחייבויות החברה על פי הסכם זה.לחברה שמורה הזכות לשנות את תנאי השימוש על פי שיקול דעתה הבלעדי מעת לעת, ככל שתמצא לנכון. שינויים אלה יחולו על עסקאות, רכישות ושירותים שנרכשו לאחר אותו שינוי בלבד.הסכם זה מנוסח בלשון זכר מסיבות נוחות בלבד והוא מתייחס הן לנשים והן לגברים כאחד. 2. כללי:2.1 האתר מספק שירותי סחר אלקטרוני ועסקאות מקוונות במרשתת (רשת האינטרנט) בתחום מוצרי סגנון החיים ומוצרי איכות.2.2 האתר מהווה תשתית לסחר אלקטרוני בין משתמשי קצה ולבין סוחרים שונים ובעלי עסקים (להלן: "הסוחרים") המעוניינים לרכוש את המוצרים (להלן: "המוצרים") של מיכל בן עמי. מובהר בזה כי החברה איננה אחראית בצורה כלשהי, במישרין או בעקיפין, למוצרים ו/או לשירותים המוצעים לאתר, טיבם, אספקתם ובכלל. אלה מוצעים על ידי הסוחרים ובאחריותם הבלעדית. החברה איננה מייצרת, מספקת, מייבאת או מוכרת את המוצרים. החברה אף איננה צד לעסקאות, ככל שתהיינה כאלה, בין משתמשי הקצה לבין הסוחרים.3. מי רשאי להשתמש באתר והרשמה אליו:3.1 החברה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי למנוע מכל משתמש קצה שהוא, על פי שיקול דעתה הבלעדית, את השימוש באתר; בכלל זה, החברה רשאית לחסום גישה של משתמש קצה כלשהו.3.2 משתמש קצה המעוניין להשתמש באתר יכול לפתוח חשבון באתר. ההרשמה לאתר הינה אישית ומשתמש הקצה אינו רשאי להעביר את החשבון למאן דהוא, בין שבתמורה ובין אם לאו. המשתמש הוא האחראי לכל פעולה שנעשית מתוך חשבון המשתמש.3.3 אבטחת פרטי החשבון היא באחריות משתמש הקצה ובאחריותו בלבד. כל פעולה שתבוצע על ידי חשבון המשתמש תהא מחייבת והחברה איננה אחראית לנזק כלשהו שייגרם כתוצאה מגניבת פרטי החשבון (פריצה לחשבון) שנגרמה בעקבות רשלנות בשמירה על פרטי החשבון מצד משתמש הקצה.3.4 פתיחת חשבון משתמש מותר רק למי שהינו בעל כשרות משפטית כדין. המשתמש מצהיר ביצירת חשבון באתר כי הוא בעל כשרות משפטית ואין כל מניעה כי ייקשר בחוזי מסחר כדין. השימוש באתר בעבור קטינים, קרי מי שאינם בני 18 שנים לפחות, כפוף לאישור הוריהם ו/או אפוטרופוס חוקי ובאחריותם לבקש מהוריהם ו/או האפוטרופוס את רשותם להירשם לאתר לפני שימוש בו. מובהר כי השימוש באתר כמוהו כהצהרת המשתמש בפני החברה כי הוא כשיר משפטית להתקשר בעסקאות וכי קיבל את רשותם של מי שצריכים להתיר זאת על פי דין והסכם זה.3.5 הרשמה בשם תאגיד:3.5.1 תאגיד (חברה, בית עסק, עוסק מורשה וכו') רשאי להירשם באתר ולפתוח חשבון משתמש. בפתיחת החשבון מצהיר יוצר החשבון כי הוא כשיר ומוסמך על ידי התאגיד לפעול באתר בשם התאגיד כדין. חשבון המשתמש יכול לשמש כאמצעי למכירת המוצרים של הסוחרים (להלן: "חנות באתר")3.5.2 החברה איננה בודקת את זהות משתמש הקצה ולא תהיה אחראית לכל טענה של צדדים שלישיים כלשהם כנגד התאגיד והחברה לא תהיה אחראית לנזקים שייגרמו לתאגיד.3.5.3 על התאגיד חלה האחריות להבטיח כי פרטי החשבון אמתיים ואמינים. באחריות התאגיד להבטיח כי פרטי התשלום נכונים (כרטיס אשראי, שירות תשלום מקוון דוגמאת PayPal וכו') וכי פרטי יצירת הקשר עם התאגיד עדכניים ונכונים.4. עלויות ותשלום בעבור השימוש באתר:4.1 האתר איננו גובה תשלום ממשתמש הקצה בעבור הקישור עם הסוחרים וביצוע הקנייה באתר.4.2 הסוחרים המעוניינים להשתמש בשירותי האתר ישלמו תשלום חודשי על פי המפורט בחבילות האתר. לחברה זכות בלעדית, לשנות על פי שיקול דעתה הבלעדי את התעריפים מעת לעת.4.3 אלא אם צוין אחרת, ביטול עיסקה/חבילה לאחר פתיחת חנות באתר כפוף לסוג החבילה אשר אליה התחייב התאגיד. החברה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לזכות את התאגיד, הביטול יבוצע כאשר החיוב היחסי על החבילה יתבצע לפי כמות התקופה בה השתמש הסוחר כפול סכום החיוב החודשי הגבוה של אותה חבילה ללא קשר למבצעים או הנחות.4.4 אלא אם צוין אחרת, כלל מחירי החבילות המופיעות באתר אינן כוללות מע"מ.4.5 התקשרות באתר דינה כקנייה והיא מחייבת את הצדדים בתשלום מלוא הסכום כפי שפורט על ידי הסוחרים.4.6 מובהר כי החברה שומרת לעצמה את הזכות להתלות ולמנוע גישה אל חנות באתר של סוחרים אשר לא עמדו בתשלומים בהם הם חייבים על פי הסכם זה במועדם. האחריות על נזקים כלשהם במקרה כזה יחולו על הסוחרים ועליהם בלבד. מובהר כי במקרה כזה לא תהיה גישה לחנות באתר ולא יוצגו המוצרים של הסוחרים באתר כלל.4.7 האתר מציע מספר שיטות לביצוע תשלום על ידי משתמשי קצה. שיטות אלה כוללות דפים מאובטחים לרכישה באמצעות כרטיס אשראי ו/או באמצעות חשבון PayPal (השימוש בחשבון PayPal מחויב על פי כללי השימוש של חברת PayPal המופיעים באתר שלה; החברה איננה צד להתקשרות בין משתמש הקצה לבין חברת PayPal ואיננה נושאת באחריות כלשהי על השימוש באמצעי תשלום זה).4.8 משתמש הקצה מצהיר כי פרטיו המופיעים בחשבון המשתמש מעודכנים ונכונים, כולל פרטי יצירת הקשר ואמצעי התשלום; המשתמש מצהיר כי פרטים אלה תקפים והוא מתחייב לעדכן אותם ככל שיהיה שינוי בפרטים אלה.4.9 מסים4.9.1 מסים בהם חייבים משתמשי הקצה בעקבות רכישה באתר, יחולו עליהם.4.9.2 מסים בהם חייבים הסוחרים בעקבות עסקאות באתר יחולו על הסוחרים.4.9.3 החברה לא אחראית ולא תישא בתשלום מס כלשהו בגין העסקאות המבוצעות באתר.5. חנות באתר ועסקאות באמצעות האתר:5.1 פתיחת חנות באתר מחייבת את הסוחרים בכללי היסוד הבאים:5.1.1 מסירת המוצרים, החזרתם ומתן זיכויים תהיה על פי כל דין ובפרט על פי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 והתקנות על פיו. הסוחרים מתחייבים לפעול על פי תנאי השימוש ולאכוף אותם בעסקאות שיבוצעו באמצעות האתר. כן מתחייבים הסוחרים לפעול בתום לב.5.1.2 הסוחרים רשאים לקבוע תקנון ותנאי שימוש לחנות באתר, אולם עליו להיות תואם באופן מלא את תנאי השימוש באתר.5.1.3 החברה רשאית לדרוש מהסוחרים (כולם או מי מהם) לשנות את תקנון השימוש שקבעו לפי שיקול דעתה הבלעדי.5.1.4 פרסום מוצר באמצעות האתר מחייב את הסוחרים ומפעילי החנות באתר למכור ולספק את המוצר למשתמש הקצה. על המוצר להיות מתואר במדויק וללא הטעייה. התיאור יכול להיעשות באמצעות מלל, תמונות, קישורים חיצוניים, וידאו ו/או כל אמצעי המחשה אחר; האחריות הבלעדית על אמיתות ונכונות הפרסום היא על הסוחרים והחברה (מיי-סטור'ס) לא תהא אחראית לפרסומים אלה בכל מקרה.5.2 בהינתן כי משתמש קצה עומד בתקנון השימוש של החנות באתר, מחויבים הסוחרים לספק למשתמשי הקצה את המוצרים שנרכשו באמצעות האתר.5.3 כאמור לעיל, המחירים המוצגים בחנות באתר כוללים מע"מ, אלא אם צוין אחרת. האחריות על פרסום נכון של המחיר תחול על הסוחרים.5.4 דמי משלוח5.4.1 הסוחרים רשאים לגבות דמי משלוח סבירים ממשתמשי הקצה בעבור אספקת המוצרים. דמי המשלוח יהיו סבירים ויפורט בחנות באתר בצורה ברורה.5.4.2 מובהר כי לאחר הרכישה באמצעות האתר, לא ניתן יהיה לשנות את מחיר העסקה ובכל מקרה לא יהיה בכך כדי לפגוע בעמלה המגיעה לחברה על פי הסכם זה.5.5 מדיניות החזרת המוצרים/שירותים באתר כפופה לחוק להגנת הצרכן במדינת ישראל:5.5.1 בכל תשלום שהוא יקבל הלקוח את השירות/מוצר אותו רכש באתר בהתאם לתנאים ולכללים המפורסמים באתר ובדף בו מבוצעת הרכישה בפרט.5.5.2 היה ויבצע הלקוח תשלום בעבור רכישת מוצר/שירות כלשהו באתר ומסיבה כלשהי לא קיבל אותו בהתאם לתנאים ולכללים המופיעים באתר,יזוכה הלקוח בעבור תשלום זה זיכוי מלא.5.5.3 הלקוח רשאי לבטל עסקה עד 14 יום מיום ביצוע התשלום ולקבל את מלוא כספו חזרה.5.5.4 הלקוח יהיה רשאי להחזיר כל מוצר/שירות אותו רכש עד 30 יום מיום קבלתו ולקבל את כספו חזרה (בתנאי שהמוצר נשלח באריזתו,במצב תקין ובתנאי שלא נעשה בו שימוש). בית העסק יהיה רשאי לקזז עד 5% מסכום העסקה המקורי, אלא אם כן הסיבה לביטול העסקה היא עקב תקלה/פגם כלשהו במוצר. בית העסק אינו מחויב לזכות את הלקוח בגין הוצאות משלוח המוצר חזרה, ובית העסק לא יחייב את הלקוח בגין כל הוצאות משלוח חוזר.6. אחריות החברה:6.1 מובהר בזאת שוב, כי החברה (מיי-סטור'ס) איננה צד לעסקאות בין משתמשי הקצה לבין הסוחרים. החברה איננה אחראית לדיוק ולאמיתות הפרסום בחנות באתר על ידי מי מהסוחרים. מובהר כי לחברה אין אפשרות לבדוק כי הסוחרים ו/או משתמשי הקצה עומדים בהתחייבויותיהם לאחר ביצוע רכישה באמצעות חנות באתר. כמו כן, החברה איננה אחראית ואין לה כל שליטה על המוצרים, איכותם, כמותם, חוקיותם, מוסריותם ו/או כל מאפיין אחר של המוצרים ואלה באחריותם הבלעדית של הסוחרים.6.2 החברה איננה יכולה לוודא ולהבטיח את זהותם של משתמשי הקצה ואלה באחריותם הבלעדית של משתמשי הקצה. מובהר כי החברה איננה מבצעת בדיקה של פרטי משתמש הקצה. כמו כן, החברה איננה יכולה ואיננה מבצעת בדיקה של התכנים והמידע המפורסם על ידי הסוחרים באתר ובחנויות באתר. החברה איננה אחראית לפרטים הנמסרים על ידי משתמשי הקצה ו/או הסוחרים, אלה באחריותם הבלעדית של מוסרי הפרטים.6.3 עוד מובהר כי השימוש באתר הוא באחריות של משתמש הקצה והוא שיישא בכל הסיכונים כתוצאה מהשימוש באתר. 6.4 תיתכנה הפרעות ותקלות בשימוש באתר. החברה ו/או מי מטעמה וצדדים שלישיים המספקים תכנים לאתר אינם אחראים לתקלות ושיבושים כאלה. כמו כן החברה ו/או מי מטעמה ובכלל זה צדדים שלישיים המפרסמים תכנים באתר, אינם אחראים למהימנות התכנים, אמיתותם – אף לאחר הספקתם. 6.5 החברה לא תהא אחראית בכל מישור משפטי (נזיקין, חוזים, עשיית עושר ולא במשפט וכיוצא באלה) כלפי משתמשי קצה ו/או כל אדם אחר, במישרין ובעקיפין, בין אם נגרם להם נזק ובין אם לאו ומכל טענה בגין השימוש באתר ו/או השירותים המוצעים בו ואף היעדר האפשרות להשתמש באתר ו/או בשירותים המוצעים בו. החברה לא תהא אחראית לנזקים שייגרמו למשתמש הקצה בגין שימוש באתר, נזק למידע במחשבו של המשתמש או למחשב עצמו וכיוצא באלו, בין אם צפויים ובין אם אינם צפויים. משתמש הקצה מצהיר כי מלוא האחריות הבלעדית על השימוש באתר עליו. 6.6 הסוחרים מציגות את המוצרים בחנויותיהן באתר בתום לב והפרסום, כאמור, הוא באחריות הסוחרים. בהצגתם באתר אין לראות בשום צורה שהיא קבלת אחריות של החברה לגבי המוצרים וטיבם, שמות בתי העסק והסוחרים וכיוצא באלו. 6.7 השימוש באתר הוא בכפוף לכל דין והחברה לא תהא אחראית בגין שימוש לרעה באתר ובגין פעילות בלתי חוקית שהתבצעה על ידי הסוחרים ו/או משתמשי הקצה. 6.8 באתר ניתן להציג קישורים אל אתרים חיצוניים שאינם מופעלים על ידי החברה. מובהר כי החברה איננה אחראית בצורה כלשהי לתכנים, פרטים ו/או אמינותם שכלולים בקישורים אלה. עוד מובהר כי החברה לא תהא אחראית בגין נזקים שיגרמו כתוצאה מקישורים חיצוניים אלה. 6.9 מבלי לגרוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה, תהא אחריותה של החברה (מיי-סטור'ס) מוגבלת לגובה הסכומים ששולמו על ידי משתמש הקצה ולא תעלה על סך התשלומים ששולמו לחברה על ידי משתמש הקצה במהלך שלושת החודשים שקדמו לאירוע נשוא הטענה נגד החברה. 7. קניין רוחני: 7.1 האתר, סימני המסחר וכל זכויות הקניין הרוחני באתר שייכות באופן בלעדי לחברה (מיי-סטור'ס), למעט אם צוין במפורש אחרת. לפיכך אסורים כל העתקה, הפצה, שידור, פרסום, העברה ושימוש בכל התכנים המופיעים באתר, בשלמותם /ואו בחלקם, ללא רשותו המפורשת מראש ובכתב של החברה. הפרת סעיף זה עלולה להביא לפגיעה בקניינה הרוחני של החברה ותהא חשופה לקנסות על פי כל דין ותהווה עילה לתובענה אזרחית על פי כל דין. 7.2 משתמשי הקצה והסוחרים לא יעשו כל שימוש בחומרים המוגנים בזכויות יוצרים ללא רשות מפורשת מאת הבעלים החוקיים של זכויות הקניין הרוחני האלה. החברה איננה אחראית לכל נזק שייגרם לבעלי זכויות קניין רוחני כזה כתוצאה מהפרה כזאת על ידי משתמשי הקצה, הסוחרים ו/או מי מהם. מובהר כי החברה תהא רשאית להסיר מידע המפר, לדעת החברה, זכויות קניין רוחני והמפירות את האמור בסעיף זה. 7.3 הסוחרים ומשתמשי הקצה מעבירים בזה לחברה את כלל זכויות הקניין הרוחני, ללא תמורה, באופן בלתי הדיר ובלתי בלעדי, בלא הגבלה במקום ובזמן. החברה תהא רשאית לעשות שימוש, לשכפל, להפיץ, לשנות, להתאים, לפרסם, לתרגם, להעתיק ולהפיץ את התכנים המפורסמים באתר, כולם או מקצתם, בשלמותם ובחלקם, לשלבם ביצירות נגזרות ו/או כלשהן, בכל צורה ובכל אמצעי תוך שימוש בכל טכנולוגיה. משתמשי הקצה והסוחרים מאשרים לכל משתמשי קצה ו/או סוחרים ו/או מי שיכול לגלוש באתר לאחסן, לצפות ולהעתיק את התכנים המפורסמים באתר לשימושם האישי. 8. איסורים: 8.1 שימוש באתר לביצוע הפעולות הבאות אסור באופן מוחלט: 8.1.1 הטעייה או זיוף, בין אם על ידי פרסום מוצר באופן מטעה, לא מדויק או זיוף או באופן אחר. 8.1.2 הונאה מסוג כלשהו ופעולות הקשורות בהונאה ו/או עבירה פלילית (למשל, מכירת מוצרים גנובים ו/או עסקאות הסותרות את תקנת הציבור ו/או כל פעילות בלתי חוקית). 8.1.3 הפרת זכויות של צדדים שלישיים כלשהם. למשל (אך לא רק): הפרת סימני מסחר, פטנט, סוד מסחרי ושאר זכויות קניין רוחני באשר הן. 8.1.4 הפרת פרטיותו של אדם. למידע נוסף על מדיניות הפרטיות של האתר לחצו כאן 8.1.5 שימוש באתר לפרסום לשון הרע, פרסום שיש בו להוות הטרדה של אדם ואף הטרדה של אדם. 8.1.6 פרסום תכנים פוגעניים או בעלי תוכן מיני-פורנוגראפי. 8.1.7 פרסום ו/או מכירה של תכנים, תוכנות ואמצעים אחרים שיכולים לשמש מאן דהוא לפעילות בלתי חוקית במערכות מידע, מאגרי נתונים, לפעילות גניבת מידע אישי של משתמשי קצה וכיוצא באלה (Malware). 8.1.8 פרסום קישורים לאתרים חיצוניים העלולים לפגוע או לגרום נזק לאתר ו/או לחברה ו/או לחייבה בדין. 9. שונות: 9.1 פרשנות: כותרות הסעיפים הינן לנוחות בלבד ואין להשתמש בהן לפרשנות תנאי השימוש. 9.2 אין באמור בתנאי השימוש כדי לגרוע מזכות כלשהי של החברה ו/או מסעדים אחרים להם החברה עשויה להיות זכאית. 9.3 תנאי השימוש באתר מהווים הסכם בין החברה לבין משתמשי הקצה ובין החברה לבין הסוחרים. הסכם זה איננו מקנה זכויות ואינם מהווים חוזה כלפי צדדים שלישיים כלשהם. 9.4 כל פעולה או הימנעות מפעולה של החברה אין בהם כדי להוות ויתור על זכות כלשהי ו/או סעד כאמור. פעולות החברה או הימנעותה מפעולות אינן יכולות לשמש תקדים למקרים אחרים ואין בהן כדי לפגוע באפשרות החברה לממש את זכויותיה ככל שתמצא לנכון לעשות כן. טענות בדבר ויתור או השתק זכויותיה של החברה לא תישמע. 9.5 שיפוט: 9.5.1 הסכם זה וכל הפעולות באתר כפופים לדין הישראלי ולדין הישראלי בלבד. 9.5.2 סמכות מקומית: לבית המשפט המוסמך (עניינית) בחיפה תהא סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית לדון בכל עניין, בקשה או תביעה שתוגש בקשר לשימוש באתר ו/או תנאי השימוש. 9.5.3 בטלות או חוסר תוקף של סעיף מסעיפי תנאי השימוש, אחד או יותר, אין בהם כדי לבטל, לשנות או להשפיע על תנאים וחובות אחרות על פי הסכם זה. תניה שאיננה ניתנת לאכיפה תוחלף בתניה קרובה ככל הניתן למקור, באופן המתקן את הפגם בגללו בוטלה. 9.6 תכתובות 9.6.1 הודעות שתימסרנה לחברה אל כתובת הדואר האלקטרוני המפורטת באתר ו/או לכתובת הרשומה בתנאי השימוש תיחשב כאילו נתקבלה לאחר יממה (עשרים וארבע שעות) ממועד שליחתה, אלא אם התקבלה התראה על שגיאה או טעות בכתובת הדואר האלקטרוני.10.שמירה על סודיות: 10.1 החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה. 10.1.1 החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע”י הלקוחות אלא על מנת לאפשר את הרכישה בחנות הוירטואלית ובהתאם לכל דין. 10.1.2 החברה אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשביה. 10.1.3 על מנת לבצע סליקה באינטרנט, עושה החברה שימוש בחברה צד ג’ (“טראנזילה”) ומעבירה לה את פרטי האשראי של הלקוח. החברה מאובטחת ברמת האבטחה הגבוהה ביותר ועומדת בתקן- PCI DSS Level 1. 10.1.4 האתר תומך במגוון אמצעי תשלום: כרטיסי אשראי ויזה, מאסטרכארד, לאומי קארד, אמריקן אקספרס, דיינרס, והעברה בנקאית באמצעות מס”ב ע”י הוראות קבע בנקאיות.

!LET'S BE FRIENDS

מועדון הלקוחות של BENAMI – המועדון הכי נוצץ ברשת!
 
הרשמי כאן וקבלי הטבות ששמורות רק לחברות של מיכל (:

עדכונים, הפתעות ומתנות בשבילך – ישירות במייל.